[email protected] +420 487 953 210

Všeobecné podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Všeobecné smluvní podmínky Siam Hope Services Co Ltd., se sídlem 378/78-79 Moo 12, Pattaya, Chonburi, Thajsko 20150, číslo společnosti: 0205551017557 jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu, které poskytuje na základě licence pro cestovní kancelář TAT č.14/00600 a dále pro jednotlivé služby cestovního ruchu prodávané jménem a na účet cestovní kanceláře Siam Hope Services Co Ltd., nestanoví-li Zvláštní/Speciální smluvní podmínky jinak. (dále jen „Podmínky“).

2. Cestovní kancelář Siam Hope Services Co Ltd (dále Asie Online) jako pořadatel prodává zájezdy výhradně na základě Smlouvy o zájezdu vyhotovené v písemné formě, která obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti pro písemné Potvrzení o zájezdu.

3. Všeobecné smluvní podmínky Asie Online tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a Asie Online. 

Článek I. - PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji:

1. zájezdů, jejichž pořadatelem je Asie Online nebo

2. ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb prodávané jménem a na účet Asie Online jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka, jako například pořádání služebních cest, atd. (dále jen „jednotlivé služby“). 

Článek II. - VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Asie Online a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základě zákazníkem řádně vyplněné a podepsané písemné smlouvy o zájezdu potvrzené cestovní kanceláří Asie Online, případně jejím zplnomocněným zástupcem.

Článek III. - ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

Účastníky smluvního vztahu jsou:

1. pořadatel Siam Hope Services Co Ltd., se sídlem 378/78-79 Moo 12, Pattaya, Chonburi, Thajsko 20150, číslo společnosti: 0205551017557 , který do smluvního vztahu vstupuje prostřednictvím sítě vlastních prodejních míst nebo prostřednictvím obchodních zástupců (dále jen „Asie Online“) a

2. Zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen „zákazník“). 

Článek IV. - CENA ZÁJEZDU

1. Ceny zájezdů zahrnují dopravu, transfery z a na letiště v místě pobytu, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek a stravování podle vlastního výběru, případně program během zájezdu, průvodce u skupinových zájezdů, není-li v popisu zájezdu uvedeno jinak, nebo i další služby uvedené ve smlouvě o zájezdu.

2. Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením a ceny jednotlivých služeb před jejich poskytnutím. Cenu zájezdu platí objednavatel zájezdu bankovním převodem (popř. složenkou) na účet Asie Online uvedeným ve smlouvě o zájezdu. Za zaplacení ceny se považuje podle formy úhrady den připsání platby na účet Asie Online.

3. Objednavatel zájezdu je povinen celou cenu zájezdu uhradit tak, aby byla nejpozději 28 dnů před datem zahájení zájezdu připsána na účet Asie Online.

4. Cenová garance společnosti Asie Online. Ceny zájezdů byly kalkulovány na základě měnových kurzů platných před 30 dny po vydání aktuálního katalogového ceníku. Cestovní kancelář Asie Online disponuje mechanismy, které tlumí dopad výkyvů jednotlivých měn na ceny našich zájezdů, a je schopna z vlastních zdrojů a na základě vysokých akontací v zahraničí absorbovat až 5% pokles kurzu české koruny vzhledem k aktuálním katalogovým cenám bez změny ceny zájezdu. V případě, že by pokles kurzu koruny byl vyšší, bude cestovní kancelář Asie Online nucena přistoupit k ukončení platnosti ceníků a vydání ceníků nových, kalkulovaných na základě nových kurzů.

5. Cenu zájezdu uvedenou ve smlouvě o zájezdu je Asie Online oprávněna jednostranně zvýšit:

a) při zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot

b) při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků

c) při zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 5% o částku odpovídající procentní výši změny kurzu služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je uveden v katalogu, ceníku nebo jiné formě nabídky zájezdů. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit rozdíl. Při porušení tohoto závazku má Asie Online travel právo od smlouvy o zájezdu odstoupit a platí ustanovení článku VIII – storno podmínky.

Článek V. - PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cestovní kancelář Asie Online má právo na zaplacení objednaných služeb před jejich poskytnutím a čerpáním.

2. Cestovní kancelář je oprávněna požadovat zálohu ve výši 40% z celkové ceny zájezdu (včetně fakultativních služeb). Tato záloha je splatná při podpisu smlouvy o zájezdu.

3. Doplatek musí být uhrazen tak, aby nejpozději 28 dní před odletem byl připsán na účet cestovní kanceláře Asie Online. Při porušení tohoto závazku má Asie Online právo od Smlouvy o zájezdu odstoupit

4. Při uzavření smlouvy o zájezdu u autorizovaného prodejce složí zákazník zálohu na účet cestovní kanceláře Asie Online. Doplatek zájezdu poukáže zákazník přímo na účet cestovní kanceláře Asie Online. Autorizovaný prodejce není inkasním místem cestovní kanceláře Asie Online. Asie Online bude považovat povinnost zákazníka uhradit cenu zájezdu za splněnou až okamžikem, kdy jí bude částka za zájezd předána, resp. připsána na účet. Poplatky za změny v knihování a odstoupení od smlouvy o zájezdu (stornopoplatky) jsou splatné ihned. Je-li zřejmé, že smlouva o zájezdu bude uzavřena v době kratší než 30 dnů před datem zahájení zájezdu, je zákazník zájezdu povinen uhradit celou cenu zájezdu, tedy 100% ceny, v den podpisu smlouvy o zájezdu zákazníkem.

5. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je cestovní kancelář Asie Online oprávněna zájezd zrušit bez dalšího upozorňování a od smlouvy o zájezdu odstoupit. Zákazník hradí náklady spojené se zrušením cesty (stornopoplatky).

6. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny zájezdu. Bez úplného zaplacení ceny zájezdu a ostatních služeb v ceně zájezdu nezahrnutých, nemá zákazník nárok na plnění (poskytnutí služeb) ze strany Asie Online.

7. U jednotlivých služeb je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny při vzniku smluvního vztahu. U zájezdů na zvláštní objednávku (na vyžádání) je Asie Online oprávněna vyžadovat zaplacení zálohy až ve výši 100% ceny zájezdu, pokud není domluveno jiným způsobem.

8. Případné slevy vyhlášené Asie Online po datu podpisu smlouvy o zájezdu zákazníkem, nemají vliv na cenu zájezdu platnou v době podpisu smlouvy o zájezdu zákazníkem.

Článek VI. - PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

1. K základním právům zákazníka patří zejména:

a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb. Pokud bez zavinění cestovní kanceláře Asie Online dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu.

b) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách

c) právo kdykoliv před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy o zájezdu dle článku VIII.

d) právo na reklamaci vad a její vyřízení v souladu s Reklamačním řádem Asie Online a článkem X. této smlouvy,

e) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsahem smlouvy o zájezdu příp. v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami

f) u zájezdů právo na poskytnutí nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu dalších písemných podrobných informací o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou Asie Online známy, pokud nejsou obsaženy již ve smlouvě o zájezdu nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán, které se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb

2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:

a) poskytnout cestovní kanceláři Asie Online součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě uvádět údaje ve smlouvě o zájezdu a předložit doklady cestovní kanceláří požadované pro zajištění zájezdu, vč. jakýchkoliv změn takových údajů a předložit další doklady k žádosti o udělení víz, pokud si tuto službu u Asie Online objednal

b) zajistit u osob mladších 15ti let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje

c) předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník starší 15ti let a mladší 18ti let hodlá uzavřít smlouvu o zájezdu /smlouvu na služby čerpané v zahraničí

d) zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem IV. těchto podmínek a zaplacení prokázat dokladem

e) převzít od cestovní kancelářeAsie Online doklady potřebné pro čerpání služeb (letenky, vouchery, cestovní pokyny), řádně si je překontrolovat a řídit se jimi, a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady a řídit se cestovními pokyny a ústními pokyny zástupce Asie Online

f) bez zbytečného odkladu sdělovat Asie Online své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb

g) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzitu (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění, apod. pokud je vyžadováno), dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů a pravidel dané země, do které cestuje. Zákazník zájezdu je povinen zajistit, aby účastníci zájezdu, v jejichž prospěch uzavřel smlouvu o zájezdu, měli u sebe po celou dobu zájezdu veškeré doklady o zaplacení a na požádání je předložili ke kontrole pracovníků Asie Online. Příslušníci jiného státu než ČR jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují a potřebná víza si obstarat. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník

h) veškeré závady a odchylky od objednaných služeb bezodkladně ihned po jejich zjištění na místě oznámit písemně zástupci cestovní kanceláře Asie Online a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění

i) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit, omezovat či odpuzovat ostatní účastníky zájezdu

j) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo Asie Online a uhradit případnou škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy o zájezdu

k) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými předpisy

l) v případě odstoupení od smlouvy o zájezdu je zákazník povinen takové odstoupení od smlouvy o zájezdu Asie Online oznámit a zaplatit odstupné dle článku VIII.

m) z účasti na zájezdu nevyplývá pro zákazníka právo na žádné jiné plnění a služby než ty, které tvoří součást výslovně stanoveného programu a zaplacené ceny zájezdu. Jakékoli další služby mimo předem sjednaný rozsah, včetně služeb souvisejících s onemocněním, úrazem či úmrtím účastníka v průběhu zájezdu (tj. léčení v zahraničí, náhradní přeprava do ČR, apod.) jsou službami, které může Asie Online poskytnout jen na podkladě objednávky a následné úhrady takových dodatečně vyžádaných služeb.

n) klient je odpovědný za správné uvedení svého jména/příjmení a spolucestujících ve smlouvě o zájezdu.

3. K povinnostem zákazníků – právnických osob dále patří:

a) seznámit své účastníky s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami cestovní kanceláře Asie Online jakož i s dalšími informacemi, které od Asie Online obdrží, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb

b) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník

c) určit vedoucího skupiny v případě, kdy podle dohody s Asie Online není zajištěn doprovod průvodcem Asie Online. Tento vedoucí organizačně zabezpečuje řádné poskytnutí služeb od dodavatelů, dbá na plnění programu služeb.

Článek VII. – POVINNOSTI A PRÁVA Asie Online

1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku V. se vztahují odpovídající povinnosti a práva Asie Online

2. Asie Online je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou Asie Online známy.

3. Asie Online není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb.

4. Náhradu škody vzniklou z porušení závazku Asie Online ze smlouvy o zájezdu, není Asie Online povinna nahradit nad částku přesahující omezení v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána. V letecké přepravě se tak odpovědnost řídí Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28.5. 1999 (tzv. Montrealskou úmluvou) a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, které vychází z Montrealské úmluvy a vztahuje se jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní leteckou dopravu.

ČLÁNEK VIII. - ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB A JEJICH PRÁVNÍ NÁSLEDKY

a) Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu v průběhu zájezdu a čerpání služeb

1. Asie Online je oprávněna zrušit zájezd a jednotlivé služby před zahájením jejich čerpání, jestliže z objektivních důvodů nebo ekonomických důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy o zájezdu. Asie Online má dále právo zrušit zájezd nebo jednotlivé služby v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní rozumně požadovat. Změny a odchylky jednotlivých služeb cestovní kanceláře Asie Online od dohodnutého obsahu smlouvy o zájezdu jsou v nutných případech přípustné a CK je k nim oprávněna. Takovéto změny je povinna zákazníkovi oznamovat v nejkratším možném termíně. Jedná se zejména o změny druhu dopravy event. programu během zájezdu. Pokud zákazník nejpozději do 5 dnů od obdržení návrhu změn smlouvy o zájezdu od smlouvy o zájezdu neodstoupí, pak platí, že s navrženými změnami souhlasí. Jestliže změna smlouvy o zájezdu vede ke zvýšení ceny zájezdu, je zákazník povinen uhradit Asie Online rozdíl v ceně zájezdu ve lhůtě určené v návrhu na změnu smlouvy o zájezdu. Při porušení tohoto závazku má Asie Online právo od smlouvy o zájezdu odstoupit .

2. Cestovní kancelář Asie Online neručí za případné zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, popřípadě z důvodů přetížení vzdušných koridorů. Cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů, apod. brát v úvahu možnost výrazného zpoždění. Cestovní kancelář Asie Online neručí za škody, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění. V těchto případech CK nenahrazuje služby, které v důsledku těchto změn nemohly být vyčerpány a neodpovídá za případné škody, které by tím mohly zákazníkovi vzniknout. V případě nočních letů, kdy je přílet do místa určení v nočních hodinách, se celá noc účtuje. V případě zpoždění nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy o zájezdu.

3. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo zrušit zájezd, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků uvedeného u jednotlivých zájezdů. Jestliže Asie Online zruší zájezd z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků, je povinna tuto skutečnost zákazníkovi písemně oznámit, nejpozději však ve lhůtě do 7 dní před zahájením zájezdu.

4. Cestovní kancelář Asie Online je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů není možné zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je cestovní kancelář povinna:

- zabezpečit náhradní program a služby v kvalitě a rozsahu pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám, resp. odpovídající zaměření zájezdu

- vrátit zákazníkovi plnou cenu služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění

- poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě. V případě, že cestovní kancelář Asie Online zajistí jako náhradní plnění služby ve stejném rozsahu (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší kategorie), jsou další nároky zákazníka vůči cestovní kanceláří vyloučeny.

5. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, zavedení vízové povinnosti, neštěstí a další okolnosti, které cestovní kancelář Asie Online nemohla ovlivnit ani předvídat). V těchto případech nemá zákazník právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na odstoupení od smlouvy o zájezdu. U poznávacích zájezdů upozorňujeme na určitá omezení návštěv historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních, náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu. Lodní společnosti si vyhrazují právo změnit trasu plavby, případně plavbu zrušit. Důvodem takového kroku mohou být povětrnostní či bezpečnostní podmínky, aktuální politická situace, epidemie nebo jiné neočekávané události spadající do kategorie vis major. Nachází-li se loď na moři, má absolutní právo rozhodování kapitán daného plavidla. Asie Online nemá na takové změny a rozhodnutí žádný vliv a nepřebírá proto za tyto změny žádnou odpovědnost. V takových případech klientům nevzniká nárok na odškodnění za plavbu nebo její část.

6. U plaveb si lodní společnosti vyhrazují právo na změnu kajuty z bezpečnostních, kapacitních či jiných důvodů. V případě změny bude klientovi poskytnuta kajuta minimálně stejné, nebo vyšší kategorie. Asie Online nemá na takové změny a rozhodnutí žádný vliv a nepřebírá proto za tyto změny žádnou odpovědnost.

7. U zájezdů pořádaných cestovní kanceláří Asie Online je první a poslední den určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat event. zkrácení pobytu.

8. V případě, že bude na základě překnihování hotelu nutné ubytovat zákazníka v jiném hotelu, uskuteční se ubytování v hotelu stejné nebo vyšší kategorie. Překnihování může být i na část pobytu. Další nároky vůči cestovní kanceláři Asie Online jsou vyloučeny.

9. Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odlet, má cestovní kancelář Asie Online nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.

10. Změny smluvních podmínek na základě přání zákazníka Asie Online na přání zákazníka, je-li to podle okolností možné, provádí změny podmínek sjednaných ve smlouvě o zájezdu. Provedení takových změn podléhá zaplacení poplatku ve výši a za podmínek níže uvedených. Poplatky se účtují vždy za každou osobu včetně dětí. V případě změny jména cestujícího nebo hotelu v téže destinaci (pokud je toto možné) účtuje Asie Onne poplatek:

- od potvrzení přihlášky do 31. dne před odletem 5.000,- Kč nebo skutečně již vynaložené náklady,

- od 30. dne před odletem se změna knihování posuzuje jako zrušení zájezdu a postupuje se dle uvedených stornovacích podmínek. Změna termínu odjezdu a destinace je vždy posuzována jako zrušení původní objednávky a nové zaknihování

Článek IX. - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A STORNOPODMÍNKY

1. Asie Online je oprávněna před zahájením zájezdu nebo čerpáním služeb, kromě jiných důvodů uvedených v těchto podmínkách, od smlouvy o zájezdu odstoupit i z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu zrušení jednotlivých služeb. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy o zájezdu doručí Asie Online zákazníkovi. Účinky odstoupení od smlouvy o zájezdu nastávají dnem doručení oznámení.

2. Odstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu a důvodem odstoupení není porušení povinnosti cestovní kanceláře stanovené smlouvou o zájezdu nebo Občanským zákoníkem, nebo odstoupí-li Asie Online od smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníka, je Asie Online po zákazníkovi oprávněna požadovat zaplacení odstupného.

3. Není-li tedy důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu porušení povinností Asie Online stanovené smlouvou o zájezdu nebo odstoupí-li Asie Online před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit Asie Online odstupné ve výši:

a)

91 DNÍ A VÍCE: skutečně vzniklé náklady, zejména cena za již koupené vnitrostátní letenky

90 - 61 DNÍ: skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20% celkové ceny zájezdu

60 - 41 DNÍ: skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30 % celkové ceny zájezdu

40 - 21 DNÍ: skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % celkové ceny zájezdu

20 a méně dní před zahájením zájezdu: 100 % celkové ceny zájezdu

Platí však, že zákazník je vždy povinen minimálně uhradit skutečně vzniklé náklady, především na leteckou přepravu, lodní přepravu a ubytování. Storno letenky může činit až 100% kdykoliv ode dne jejího vystavení.

b) Vystavené /zakoupené/ letenky k zájezdu jsou vždy bez možnosti provádění změn ze strany zákazníka (například změna odletového a příletového letiště, změna data letu, změna či oprava jména cestujícího apod.). Požadavky na změnu rezervace letenky (včetně letenky v rámci zájezdu) lze realizovat před jejím vystavením /zakoupením/.

c) Storno v případě zrušení letenek, zakoupených v rámci zájezdu, činí 100 % z ceny letenek. Příslušná letecká společnost může v konkrétních případech rozhodnout jinak. V takovém případě CK zákazníka informuje o skutečné výši poplatků a dalších nákladů souvisejících se změnou či zrušením letenek. 

d) Storno letenky zakoupené samostatně se řídí stornopodmínkami konkrétní letecké společnosti. 

4. Asie Online má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny. Pro výpočet odstupného platí den, kdy nastaly účinky odstoupení.

5. Cestovní kancelář Asie Online může před nástupem cesty odstoupit s okamžitou platností od smlouvy o zájezdu nebo po započetí cesty smlouvu o zájezdu vypovědět v těchto případech:

a) neprodleně, když cestující vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu. Cestujícímu v takovém případě nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány a dále je zákazník povinen uhradit cestovní kanceláři náklady spojené se zpáteční dopravou. V případě závažného porušení právních předpisů ČR nebo navštíveného státu účastníkem zájezdu. Průvodce zájezdu či delegát je pak oprávněn takového účastníka ze zájezdu vykázat bez nároku na náhradu nevyužitých služeb. b) 7 dní před započetím cesty při nesplnění minimálního počtu osob uvedeného v katalogu nebo v dodatečných podmínkách. Zákazník je obratem informován a je mu nabídnuta změna smlouvy o zájezdu /knihování.

c) 7 dní před termínem zahájení zájezdu, jestliže uskutečnění zájezdu je pro cestovní kancelář Asie Online ekonomicky neúnosné, protože náklady vynaložené na uskutečnění cesty výrazně překračují náklady plánované. Zákazník je okamžitě informován a je mu nabídnuta změna.

d) Bez stanovení lhůty – okamžitě v důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin, kterým cestovní kancelář Asie Online nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Cestovní kancelář Asie Online má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodů vyšší moci je cestovní kancelář Asie Online povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujících zpět. Dodatečné náklady s tím spojené pak nesou obě strany rovným dílem.

6. Předem stanovenou cenou se rozumí prodejní cena včetně všech účastníkem zakoupených fakultativních služeb. Předem stanovená cena nezahrnuje zvláštní slevy poskytované Asie Online.

7. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady Asie Online a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.

8. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy o zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítává den odletu na příslušný zájezd, pobyt, apod.

9. Asie Online má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny. V případě, že odstupné je vyšší než zaplacená záloha, je zákazník povinen rozdíl uhradit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování.

10. Nenastoupí-li zákazník na zájezd, či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy o zájezdu nebo z důvodu, že nesplnil povinnost dle čl. V, hradí 100% předem stanovené ceny.

Článek X. – REKLAMACE

1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve smlouvě o zájezdu s Asie Online, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. CK odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené smlouvy o zájezdu. Způsob uplatnění reklamace, postup vyřizování reklamace, jakož i rozhodnutí o reklamaci blíže upravuje Reklamační řád Asie Online, který je zákazníkům k dispozici na webových stránkách společnosti.

2. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných Asie Online (reklamace) musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně. Zákazník musí uplatnit své právo u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle smlouvy o zájezdu. Doporučujeme její uplatnění v místě reklamovaných služeb, a to proto, že uplatnění reklamace na místě umožňuje cestovní kanceláři, resp. jejímu delegátovi zajistit odstranění vady, s odstupem času je průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace velmi obtížná a ne vždy možná. Cestovní kancelář je povinna přijmout reklamaci v kterékoliv svojí provozovně, v jejím sídle a dále prostřednictvím svého delegáta, resp. pověřeného zástupce v zahraničí. Asie Online upozorňuje, že nevytkne-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže Asie Online namítne, že zákazník neuplatnil své právo ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu.

3. Cestovní kancelář je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Povinností zákazníka je povinnost poskytnout součinnost k řádnému vyřízení reklamace, a to zejména dodat všechny potřebné dokumenty a doklady, dále umožnit přístup do reklamovaných ubytovacích prostor (je-li předmětem reklamace ubytovací služba) apod. Lhůta pro vyřízení reklamace cestovní kanceláří je 30 dnů.

4. Je-li uzavření smlouvy o zájezdu zprostředkováno jinou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, jsou lhůty stanovené právními předpisy podle předchozího odstavce zachovány, i pokud tak zákazník učinil řádně a včas u zprostředkující cestovní kanceláře nebo cestovní agentury. CK neručí za úroveň služeb a akcí, které si zákazník objedná na místě a jejichž organizátorem není Asie Online.

 

5. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce Asie Online či jiného Asie Online pověřeného zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům/ poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí.

6. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu Asie Online (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a Asie Online zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny. 

Článek XI. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

1. Součástí zájezdů a služeb cestovního ruchu ESO travel není pojištění léčebných výloh zákazníka pro cesty a pobyt v zahraničí ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy o zájezdu. Pojištění je pouze u leteckého dopravce. Za poškození nebo ztrátu zavazadla při letecké přepravě přebírá veškerou odpovědnost letecká společnost. Tato zodpovědnost je omezena na 20,- USD za kilogram

2. Zákazník má možnost uzavřít pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy o zájezdu prostřednictvím Asie Online, a ten na vyžádání zákazníka takovéto pojištění při uzavírání smlouvy o zájezdu zprostředkuje

3. Pokud zákazník nevyužije možnosti uzavřít pojištění pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady s odstoupením od smlouvy o zájezdu prostřednictvím Asie Online nebo pokud zákazník nebude ani individuálně pojištěn pro uvedené případy, bere na vědomí, že nese sám plnou odpovědnost, náklady a rizika s tím související. Důrazně upozorňujeme na nutnost uzavřít minimálně pojištění léčebných výloh v zahraničí u některé ze známých cestovních pojišťoven. U pojistných smluv, které klient nezakoupí přímo jako součást zájezdu, ale individuálně, nemůže být CK při řešení nenadálé situace z provozních důvodů nápomocna. CK není oprávněna vstupovat do vztahu mezi zákazníkem a pojišťovnou, působí pouze jako prostředník pro sjednání pojistné smlouvy a smluvní vztah v oblasti pojištění vzniká mezi pojišťovnou a zákazníkem. 

Článek XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Platnost těchto podmínek se vztahuje na služby poskytované cestovní kanceláří Asie Online jen tehdy, není-li cestovní kanceláří stanoven, či předem sjednán rozsah vzájemných práv a povinností jinak, a to vždy písemnou formou. Zákazníci potvrzují uhrazením částky za zájezd či jiné služby, že jsou jim Všeobecné podmínky známy, rozumějí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímají.