[email protected] +420 487 953 210

Ochrana osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a s dalšími právními předpisy.

Platnost a účinnost: 01.09.2019

Správce osobních údajů

Správce: Siam Hope Services Co Ltd., se sídlem 378/78-79 Moo 12, Pattaya, Chonburi, Thajsko 20150, číslo společnosti: 0205551017557 (dále jen „Asie Online“)

Kontaktní údaje

 • adresa: Siam Hope Services Co Ltd., se sídlem 378/78-79 Moo 12, Pattaya, Chonburi, Thajsko 20150,
 • email: [email protected]
 • telefonní kontakt: +420 487 953 210

Rozsah a účel zpracovávaných osobních údajů

Asie Online jako správce zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti s plněním smlouvy (smlouva o zájezdu), zákonnými povinnostmi, uděleným souhlasem a oprávněnými zájmy. Osobní údaje jsou získávány přímo od Vás prostřednictvím telefonické, e-mailové komunikace nebo prostřednictvím webových stránek Asie Online (například poptávkový formulář, online chat), a to v rozsahu:

 • Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, pasové údaje, číslo řidičského průkazu, vízum, národnost)
 • kontaktní údaje (trvalé bydliště, e-mailová a doručovací adresa, telefonní kontakt)
 • a jiné (například platební údaje, SPZ automobilu, IP adresu, soubory cookies a další).  

 Vaše osobní údaje, které Asie Online dobrovolně svěříte, jsou zpracovávány pro následující účely:

 • plnění smlouvy (smlouva o zájezdu)
 • zajištění služeb
 • zodpovězení dotazů (prostřednictvím telefonického hovoru, e-mailu, online chatu, a podobně)
 • zasílání obchodních sdělení (newslettery a jiné nabídky CK)
 • vyhodnocování webových stránek CK
 • plnění zákonných povinností
 • výběrových řízení na volné pozice v CK

Příjemce osobních údajů

V souvislosti se zajištěním služeb a plněním smlouvy o zájezdu budou Vaše údaje v nezbytném rozsahu poskytnuty třetím stranám, a to dodavatelům Asie Online, zejména pak hotelům a ubytovacím zařízením, přepravním společnostem, zastupitelským úřadům cizího státu, průvodcům, pojišťovnám, externí účetní firmě nebo IT společnosti. V případě uskutečnění Vašeho zájezdu v destinaci mimo EU, jsou údaje předávány příjemcům v dané destinaci (třetí zemi). Asie Online může rovněž poskytnout Vaše osobní údaje organům veřejné moci. 

Způsob a doba zpracovávaných osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou přístupny zaměstnancům Asie Online, kteří se zavázali k mlčenlivosti. Tato mlčenlivost potrvá i po ukončení smluvního vztahu s Asie Online.V zájmu ochrany Vašich osobních údajů používá Asie Online potřebná bezpečnostní a technická opatření tak, aby nedošlo k zneužití neoprávněnými osobami, poškození, ztrátě, změně nebo zničení. Vaše osobní údaje jsou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

Zásady používání souborů cookies

Asie Online na svých webových stránkách využívá soubory cookies, které jí umožní získat informace o Vašich zvyklostech při vyhledávání na webových stránkách a pomáhá Asie Online vytvořit profil uživatele těchto stránek. Asie Online tato data využívá například k analýze návštěvnosti a podobně.

Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Právo být informován o účelu, o kategorii zpracovávaných údajů, o příjemci, kterému budou Vaše osobní údaje předány, o době zpracování údajů, zda dochází k automatizovanému zpracování a profilování. V případě, že shledáte Vaše osobní údaje neaktuální, máte rovněž právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům, tedy potvrzení o zpracovávaných osobních údajích. Asie Online poskytuje potvrzení ve strojově čitelném formátu.

Právo na výmaz v případě, že Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány, osobní údaje byly získány protiprávně, je dána právní nebo zákonná povinnost nebo jste odvolali souhlas se zpracováním Vašich údajů. Asie Online může právo výmazu odmítnout, pokud má k zachování Vašich osobních údajů zákonnou povinnost.

Právo na omezení zpracování údajů za předpokladu, že se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné nebo že Asie Online zpracovává osobní údaje nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat.

Právo na přenositelnost osobních údajů, které jste Asie Online poskytli, jinému správci. Asie Online poskytuje potvrzení ve strojově čitelném formátu.

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu se zákonem, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Asie Online si vyhrazuje právo toto Prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoliv změnit nebo doplnit.